- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних

Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради

 • ЄДРПОУ44137445
 • Станзареєстровано
 • Вік04.12.2020 (1 років 8 місяців)

Реквізити

Інформація актуальна на 04.02.2022
Найменування
Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради
Скорочена назва
Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради
Організаційно-правова форма
ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЄДРПОУ
44137445
Дата реєстрації
04.12.2020 (1 років 8 місяців)
Уповноважені особи
Копишинська Ірина Олександрівна; начальник; 12.01.2021 - керівник
Вид установчого документа
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Контакти з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГО

Інформація актуальна на 04.02.2022
Дата коли ми зафіксували зміни. Це не точна дата зміни, вона може різнитися від реальної дати зміни. Додатково перевіряйте інформацію в державних реєстрах.

за КВЕД чи по регіону реєстрації, або перегляньте контакти тільки цієї компанії

Адреса реєстрації
Україна, 11055, Житомирська обл., Олевський р-н, село Білокоровичі(з), вул.Шевченка Тараса, будинок а
Телефон
+3809693963
Веб сторінка
04343487@mail.gov.ua
Електронна пошта
04343@mail.gov.ua

Види діяльності (КВЕД)

Інформація актуальна на 04.02.2022

Державне управління загального характеру

Цей клас включає:
 • виконавчу та законодавчу діяльність центральних, регіональних і місцевих органів державного управління
 • управління та контроль фіскальної діяльності:
  • здійснення оподатковування
  • збирання податків, мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства
  • управління митницею
 • виконання бюджету й управління державними фондами та державним боргом:
  • збирання коштів і контроль за їх витрачанням
 • проведення політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов'язаних із ними коштів
 • управління і функціонування служб економічного та соціального планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління
Цей клас також включає:
 • управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію робіт, опис посадових обов'язків, контроль за дотриманням правил державної служби
 • діяльність служб загального призначення, не пов'язаних із виконанням певних функцій у сфері державного управління
 • діяльність виборчих комісій
Цей клас не включає:
 • управління державними будівлями або будівлями, що їх займають державні структури, див. 68.2, 68.3
 • проведення політики у сфері досліджень і розробок, спрямованих на зростання добробуту людей, та пов'язаними з цим коштами, див. 84.12
 • проведення політики в сфері досліджень та розробок, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності, див. 84.13
 • управління дослідженнями та розробками у сфері оборони та пов'язаними з цим коштами, див. 84.22
 • управління державними архівами, див. 91.01

Фінансова звітність

Опубліковано відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Детальна інформація: про джерела даних на сторінці “Джерела даних”, про відкриті дані на сторінці “Про відкриті дані”

J0900108 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)

Актив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи
1000
0.00
0.00
Первісна вартість
1001
0.00
0.00
Накопичена амортизація
1002
0.00
0.00
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0.00
0.00
Основні засоби
1010
0.00
0.00
Первісна вартість
1011
0.00
0.00
Знос
1012
0.00
0.00
Інвестиційна нерухомість
1015
0.00
0.00
Первісна вартість
1016
0.00
0.00
Знос
1017
0.00
0.00
Довгострокові біологічні активи
1020
0.00
0.00
Первісна вартість
1021
0.00
0.00
Накопичена амортизація
1022
0.00
0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0.00
0.00
Інші фінансові інвестиції
1035
0.00
0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0.00
0.00
Відстрочені податкові активи
1045
0.00
0.00
Гудвіл
1050
0.00
0.00
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0.00
0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0.00
0.00
Інші необоротні активи
1090
0.00
0.00
Усього за розділом I
1095
0.00
0.00
II. Оборотні активи Запаси
1100
0.00
0.00
Виробничі запаси
1101
0.00
0.00
Незавершене виробництво
1102
0.00
0.00
Готова продукція
1103
0.00
0.00
Товари
1104
0.00
0.00
Поточні біологічні активи
1110
0.00
0.00
Депозити перестрахування
1115
0.00
0.00
Векселі одержані
1120
0.00
0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
0.00
0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130
0.00
0.00
З бюджетом
1135
0.00
0.00
У тому числі з податку на прибуток
1136
0.00
0.00
З нарахованих доходів
1140
0.00
0.00
Із внутрішніх розрахунків
1145
0.00
0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0.00
0.00
Поточні фінансові інвестиції
1160
0.00
0.00
Г роші та їх еквіваленти
1165
0.00
0.00
Готівка
1166
0.00
0.00
Рахунки в банках
1167
0.00
0.00
Витрати майбутніх періодів
1170
0.00
0.00
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0.00
0.00
У тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань
1181
0.00
0.00
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0.00
0.00
Резервах незароблених премій
1183
0.00
0.00
Інших страхових резервах
1184
0.00
0.00
Інші оборотні активи
1190
0.00
0.00
Усього за розділом II
1195
0.00
0.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0.00
0.00
Баланс
1300
0.00
0.00

Пасив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
0.00
0.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0.00
0.00
Капітал у дооцінках
1405
0.00
0.00
Додатковий капітал
1410
0.00
0.00
Емісійний дохід
1411
0.00
0.00
Накопичені курсові різниці
1412
0.00
0.00
Резервний капітал
1415
0.00
0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
0.00
0.00
Неоплачений капітал
1425
0.00
0.00
Вилучений капітал
1430
0.00
0.00
Інші резерви
1435
0.00
0.00
Усього за розділом I
1495
0.00
0.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання
1500
0.00
0.00
Пенсійні зобов’язання
1505
0.00
0.00
Довгострокові кредити банків
1510
0.00
0.00
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0.00
0.00
Довгострокові забезпечення
1520
0.00
0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0.00
0.00
Цільове фінансування
1525
0.00
0.00
Благодійна допомога
1526
0.00
0.00
Страхові резерви
1530
0.00
0.00
У тому числі: резерв довгострокових зобов’язань
1531
0.00
0.00
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0.00
0.00
Резерв незароблених премій
1533
0.00
0.00
Інші страхові резерви
1534
0.00
0.00
Інвестиційні контракти
1535
0.00
0.00
Призовий фонд
1540
0.00
0.00
Резерв на виплату джек-поту
1545
0.00
0.00
Усього за розділом II
1595
0.00
0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків
1600
0.00
0.00
Векселі видані
1605
0.00
0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
1610
0.00
0.00
Товари, роботи, послуги
1615
0.00
0.00
Розрахунками з бюджетом
1620
0.00
0.00
У тому числі з податку на прибуток
1621
0.00
0.00
Розрахунками зі страхування
1625
0.00
0.00
Розрахунками з оплати праці
1630
0.00
0.00
За одержаними авансами
1635
0.00
0.00
За розрахунками з учасниками
1640
0.00
0.00
Із внутрішніх розрахунків
1645
0.00
0.00
За страховою діяльністю
1650
0.00
0.00
Поточні забезпечення
1660
0.00
0.00
Доходи майбутніх періодів
1665
0.00
0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0.00
0.00
Інші поточні зобов’язання
1690
0.00
0.00
Усього за розділом ІІІ
1695
0.00
0.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0.00
0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0.00
0.00
Баланс
1900
0.00
0.00

J0900207 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Фінансові результати

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0.00
0.00
Чисті зароблені страхові премії
2010
0.00
0.00
Премії підписані, валова сума
2011
0.00
0.00
Премії, передані у перестрахування
2012
0.00
0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0.00
0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0.00
0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
0.00
0.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
0.00
0.00
Валовий: прибуток
2090
0.00
0.00
Збиток
2095
0.00
0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0.00
0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0.00
0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0.00
0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0.00
0.00
Інші операційні доходи
2120
0.00
0.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0.00
0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0.00
0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0.00
0.00
Адміністративні витрати
2130
0.00
0.00
Витрати на збут
2150
0.00
0.00
Інші операційні витрати
2180
0.00
0.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0.00
0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0.00
0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
2190
0.00
0.00
Збиток
2195
0.00
0.00
Дохід від участі в капіталі
2200
0.00
0.00
Інші фінансові доходи
2220
0.00
0.00
Інші доходи
2240
0.00
0.00
Дохід від благодійної допомоги
2241
0.00
0.00
Фінансові витрати
2250
0.00
0.00
Втрати від участі в капіталі
2255
0.00
0.00
Інші витрати
2270
0.00
0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0.00
0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
2290
0.00
0.00
Збиток
2295
0.00
0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0.00
0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0.00
0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350
0.00
0.00
Збиток
2355
0.00
0.00

Сукупний дохід

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0.00
0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0.00
0.00
Накопичені курсові різниці
2410
0.00
0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0.00
0.00
Інший сукупний дохід
2445
0.00
0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0.00
0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
0.00
0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0.00
0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
0.00
0.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Матеріальні затрати
2500
0.00
0.00
Витрати на оплату праці
2505
0.00
0.00
Відрахування на соціальні заходи
2510
0.00
0.00
Амортизація
2515
0.00
0.00
Інші операційні витрати
2520
0.00
0.00
Разом
2550
0.00
0.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0.00
0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0.00
0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0.00
0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0.00
0.00
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0.00
0.00

Відповіді на часті питання

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради - 44137445

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, компанія 44137445 на 04.02.2022 зареєстрована за адресою: Україна, 11055, Житомирська обл., Олевський р-н, село Білокоровичі(з), вул.Шевченка Тараса, будинок а

На дату 04.02.2022 у 44137445 основний вид економічної діяльності 84.11 Державне управління загального характеру

Загальна інформація

Дані про "Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради"

На цій сторінці опубліковано повну інформацію про підприємство "Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради", яка була додана​​ в Українські відкриті державні реєстри. З агрегована інформація допоможе вам здійснити повний аналіз компанії або ФОП та прояснити його для подальшої співпраці або вкладення коштів і часу.

Яку загальну інформація можна знайти про 44137445 "Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради" на Лід Сканері?

Опис складається з декількох компонентів, частину з яких ви можете бачити на сайті в простому доступі та ті, які будуть доступні після скачування усіх даних.

Інформація, яку ви можете проаналізувати з сайту LeadScanner - це:

 • Повна або скорочена назва: "Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради".
 • Код ЄДРПОУ: 44137445.
 • Основний вид діяльності: 84.11 Державне управління загального характеру
 • Контактні дані - телефони, сайт, електронна пошта та інше (це вказує не кожна компанія, але переважна більшість).
 • Те що є у власності компанії (інтелектуальна власність - торгівельні марки, деякі ліцензії та дозволи, та інше).

Ці матеріали доступні для кожного користувача, але в обмеженому виді, проте кожен має можливість, отримати ще більше даних після скачування файлу по одному або декільком контрагентах з сайту пошуковика клієнтів "Лід Сканер". Пропонуємо скористатися цією функцією , адже дані які збираються на пошуковику клієнтів Лід Сканер - це важливі дані, особливо, коли мова йде про можливість не малих фінансових витрат або прибутків, на побудову комерційних відносин.

Отримавши вичерпні дані про контрагента "Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради", ви отримаєте можливість більш глибоко ознайомитися з компанією, її майном, боргами та її історичними змінами.

Надана інформація є достовірною на момент внесення у реєстр, та завдяки інтерактивному пошуку нашого ресурсу ми автоматично оновлюємо зміни, яка додається до реєстрів про організації.

В пошуковику клієнтів "Lead Scanner" ви можете знайти інформацію про компанію 44137445

Ви ще не використовували наш пошуковик клієнтів?
Пропонуємо вам зробити це прямо зараз! Крім загальних даних про контрагента, яким ви зацікавились, ви можете отримати більш важливу інформацію чим на звичайних сайтах. Це допоможе вам зробити вірний вибір партнера і захиститися від втрат.

Ведомости про юридичну особу "Фінансовий відділ Білокоровицької сільської ради" збираються, шляхом обробки відкритих даних, які зібрані в державних реєстрах.
Скористайтеся можливостями "Лід сканер" та оцініть всі наші переваги.

Увага! Ми публікуємо дані з офіційних державних реєстрів. Будь яку інформацію яка є у нас на сайті ви можете самостійно перевірити в державних реєстрах.