- пошуковик клієнтів по відкритим базам даних
 • ЄДРПОУ44137644
 • Станзареєстровано
 • Вік10.12.2020 (1 років 7 місяців)

Реквізити

Інформація актуальна на 04.02.2022
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ФІНАНС"
Скорочена назва
ТОВ "МЕГА ФІНАНС"
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЄДРПОУ
44137644
Дата реєстрації
10.12.2020 (1 років 7 місяців)
Уповноважені особи
Носов Олександр Сергійович - керівник
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
5 100 000 , 00
Вид установчого документа
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Контакти з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГО

Інформація актуальна на 04.02.2022
Дата коли ми зафіксували зміни. Це не точна дата зміни, вона може різнитися від реальної дати зміни. Додатково перевіряйте інформацію в державних реєстрах.

за КВЕД чи по регіону реєстрації, або перегляньте контакти тільки цієї компанії

Адреса реєстрації
Україна, 01042, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок , офіс
Телефон
+3806680600

Види діяльності (КВЕД)

Інформація актуальна на 04.02.2022

Інші види кредитування

Цей клас включає:
 • фінансову діяльність із наданням позик небанківськими фінансовими установами, при якій надання кредиту може приймати різні форми, такі як позики, іпотечні кредити під заставу, кредитні картки тощо, з наданням такого спектра послуг:
  • надання споживчих кредитів
  • фінансування міжнародної торгівлі
  • надання довгострокового фінансування промисловості з боку промислових банків
  • грошові позики під заставу за межами банківської системи
  • надання житлових кредитів спеціалізованими недепозитними установами
  • діяльність ломбардів і лихварів
Цей клас не включає:
 • надання житлових кредитів спеціалізованими установами, які приймають депозити, див. 64.19
 • операційний лізинг, див. розділ 77 відповідно до виду майна, що його надають в оренду
 • діяльність із надання грантів (субсидій) громадськими організаціями, див. 94.99
Інші види діяльності
64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Фінансова звітність

Опубліковано відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Детальна інформація: про джерела даних на сторінці “Джерела даних”, про відкриті дані на сторінці “Про відкриті дані”

J0900108 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)

Актив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи
1000
0.00
0.00
Первісна вартість
1001
0.00
0.00
Накопичена амортизація
1002
0.00
0.00
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0.00
0.00
Основні засоби
1010
0.00
0.00
Первісна вартість
1011
0.00
0.00
Знос
1012
0.00
0.00
Інвестиційна нерухомість
1015
0.00
0.00
Первісна вартість
1016
0.00
0.00
Знос
1017
0.00
0.00
Довгострокові біологічні активи
1020
0.00
0.00
Первісна вартість
1021
0.00
0.00
Накопичена амортизація
1022
0.00
0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0.00
0.00
Інші фінансові інвестиції
1035
0.00
0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0.00
0.00
Відстрочені податкові активи
1045
0.00
0.00
Гудвіл
1050
0.00
0.00
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0.00
0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0.00
0.00
Інші необоротні активи
1090
0.00
0.00
Усього за розділом I
1095
0.00
0.00
II. Оборотні активи Запаси
1100
0.00
0.00
Виробничі запаси
1101
0.00
0.00
Незавершене виробництво
1102
0.00
0.00
Готова продукція
1103
0.00
0.00
Товари
1104
0.00
0.00
Поточні біологічні активи
1110
0.00
0.00
Депозити перестрахування
1115
0.00
0.00
Векселі одержані
1120
0.00
0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
0.00
0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130
0.00
0.00
З бюджетом
1135
0.00
0.00
У тому числі з податку на прибуток
1136
0.00
0.00
З нарахованих доходів
1140
0.00
0.00
Із внутрішніх розрахунків
1145
0.00
0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0.00
0.00
Поточні фінансові інвестиції
1160
0.00
0.00
Г роші та їх еквіваленти
1165
0.00
2501.00
Готівка
1166
0.00
0.00
Рахунки в банках
1167
0.00
2501.00
Витрати майбутніх періодів
1170
0.00
0.00
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0.00
0.00
У тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань
1181
0.00
0.00
Резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0.00
0.00
Резервах незароблених премій
1183
0.00
0.00
Інших страхових резервах
1184
0.00
0.00
Інші оборотні активи
1190
0.00
0.00
Усього за розділом II
1195
0.00
2501.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0.00
0.00
Баланс
1300
0.00
2501.00

Пасив

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
0.00
5100.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0.00
0.00
Капітал у дооцінках
1405
0.00
0.00
Додатковий капітал
1410
0.00
0.00
Емісійний дохід
1411
0.00
0.00
Накопичені курсові різниці
1412
0.00
0.00
Резервний капітал
1415
0.00
0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
0.00
-4.00
Неоплачений капітал
1425
0.00
2600.00
Вилучений капітал
1430
0.00
0.00
Інші резерви
1435
0.00
0.00
Усього за розділом I
1495
0.00
2496.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання
1500
0.00
0.00
Пенсійні зобов’язання
1505
0.00
0.00
Довгострокові кредити банків
1510
0.00
0.00
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0.00
0.00
Довгострокові забезпечення
1520
0.00
0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0.00
0.00
Цільове фінансування
1525
0.00
0.00
Благодійна допомога
1526
0.00
0.00
Страхові резерви
1530
0.00
0.00
У тому числі: резерв довгострокових зобов’язань
1531
0.00
0.00
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0.00
0.00
Резерв незароблених премій
1533
0.00
0.00
Інші страхові резерви
1534
0.00
0.00
Інвестиційні контракти
1535
0.00
0.00
Призовий фонд
1540
0.00
0.00
Резерв на виплату джек-поту
1545
0.00
0.00
Усього за розділом II
1595
0.00
0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків
1600
0.00
0.00
Векселі видані
1605
0.00
0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
1610
0.00
0.00
Товари, роботи, послуги
1615
0.00
0.00
Розрахунками з бюджетом
1620
0.00
1.00
У тому числі з податку на прибуток
1621
0.00
0.00
Розрахунками зі страхування
1625
0.00
1.00
Розрахунками з оплати праці
1630
0.00
3.00
За одержаними авансами
1635
0.00
0.00
За розрахунками з учасниками
1640
0.00
0.00
Із внутрішніх розрахунків
1645
0.00
0.00
За страховою діяльністю
1650
0.00
0.00
Поточні забезпечення
1660
0.00
0.00
Доходи майбутніх періодів
1665
0.00
0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0.00
0.00
Інші поточні зобов’язання
1690
0.00
0.00
Усього за розділом ІІІ
1695
0.00
5.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0.00
0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0.00
0.00
Баланс
1900
0.00
2501.00

J0900207 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Фінансові результати

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0.00
0.00
Чисті зароблені страхові премії
2010
0.00
0.00
Премії підписані, валова сума
2011
0.00
0.00
Премії, передані у перестрахування
2012
0.00
0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0.00
0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0.00
0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
0.00
0.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
0.00
0.00
Валовий: прибуток
2090
0.00
0.00
Збиток
2095
0.00
0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0.00
0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0.00
0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0.00
0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0.00
0.00
Інші операційні доходи
2120
1.00
0.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0.00
0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0.00
0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0.00
0.00
Адміністративні витрати
2130
5.00
0.00
Витрати на збут
2150
0.00
0.00
Інші операційні витрати
2180
0.00
0.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0.00
0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0.00
0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
2190
0.00
0.00
Збиток
2195
4.00
0.00
Дохід від участі в капіталі
2200
0.00
0.00
Інші фінансові доходи
2220
0.00
0.00
Інші доходи
2240
0.00
0.00
Дохід від благодійної допомоги
2241
0.00
0.00
Фінансові витрати
2250
0.00
0.00
Втрати від участі в капіталі
2255
0.00
0.00
Інші витрати
2270
0.00
0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0.00
0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
2290
0.00
0.00
Збиток
2295
4.00
0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0.00
0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0.00
0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350
0.00
0.00
Збиток
2355
4.00
0.00

Сукупний дохід

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0.00
0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0.00
0.00
Накопичені курсові різниці
2410
0.00
0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0.00
0.00
Інший сукупний дохід
2445
0.00
0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0.00
0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
0.00
0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0.00
0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-4.00
0.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Матеріальні затрати
2500
0.00
0.00
Витрати на оплату праці
2505
4.00
0.00
Відрахування на соціальні заходи
2510
1.00
0.00
Амортизація
2515
0.00
0.00
Інші операційні витрати
2520
0.00
0.00
Разом
2550
5.00
0.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка
Код рядка
На початок звітного періоду, тис. грн
На кінець звітного періоду, тис. грн
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0.00
0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0.00
0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0.00
0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0.00
0.00
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0.00
0.00

Учасники та бенефіціари

Інформація актуальна на 04.02.2022
Дата коли нам останній раз вдалося оновити дані цього блоку.
Орган управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
Перелік засновників юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДКОРН"; 42701896; Україна; Україна

Адреса засновника:01010 місто Київ ПРОВУЛОК ХРЕСТОВИЙ будинок ; розмір частки -

Розмір внеску до статутного фонду: 0 . 00 грн

Відповіді на часті питання

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "МЕГА ФІНАНС" - 44137644

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, компанія 44137644 на 04.02.2022 зареєстрована за адресою: Україна, 01042, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок , офіс

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, контрагент 44137644 на 04.02.2022 має статутний капітал 5 100 000 , 00

На дату 04.02.2022 у 44137644 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування

Загальна інформація

Дані про "ТОВ "МЕГА ФІНАНС""

На цій сторінці сформовано всю зібрану інформацію про компанію "ТОВ "МЕГА ФІНАНС"", яка була занесена в Українські відкриті державні бази даних. Запропонована інформація допоможе вам провести детальний аналіз контрагента та встановити його для подальшої співпраці або інвестування коштів і часу.

Яку загальну інформація можна знайти про 44137644 "ТОВ "МЕГА ФІНАНС"" на Лід Сканері?

Досьє складається з декількох складових, частину з яких ви можете бачити на сайті в відкритому доступі та ті, які будуть доступні після скачування усіх даних.

Інформація, яку ви можете подивитися з сайту LeadScanner - це:

 • Повна або скорочена назва: "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ФІНАНС"".
 • Код ЄДРПОУ: 44137644.
 • Основний вид діяльності: 64.92 Інші види кредитування
 • Контактні дані - телефони, сайт, електронна пошта та інше (це вказує не кожна компанія, але переважна більшість).
 • Те що є у власності компанії (інтелектуальна власність - торгівельні марки, деякі ліцензії та дозволи, та інше).

Ці дані доступні для кожного користувача, але в обмеженому виді, проте кожен має можливість, відкрити ще більше даних після збереження файлу по одному або декільком контрагентах з сервису пошуковика клієнтів "Лід Сканер". Радимо скористатися цією можливістю , адже дані які формуються на пошуковику клієнтів Лід Сканер - це безцінні дані, особливо, коли мова йде про можливість значних фінансових витрат або прибутків, на побудову конструктивних відносин.

Отримавши всі дані про контрагента "ТОВ "МЕГА ФІНАНС"", ви отримаєте можливість більш достовірно ознайомитися з компанією, її майном, боргами та її історичними змінами.

Надана інформація є перевіреной державними спеціалістами, та завдяки інтерактивному пошуку нашої системи ми автоматично оновлюємо дані, яка з'являється до державних баз про компанії.

В пошуковику клієнтів "Lead Scanner" ви можете знайти інформацію про компанію 44137644

Ви ще не використовували наш пошуковик клієнтів?
Радимо вам зробити це прямо зараз! Крім основної інформації про майбутнього партнера, яким ви зацікавились, ви можете отримати більш вичерпну інформацію чим на звичайних сайтах. Це допоможе вам зробити правильний вибір партнера і уникнути багатьох помилок.

Дані про юридичну особу "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ФІНАНС"" формуються, шляхом обробки відкритих даних, які зберігаються в державних реєстрах.
Скористайтеся сервісом "Лід сканер" та оцініть всі наші плюси.

Увага! Ми публікуємо дані з офіційних державних реєстрів. Будь яку інформацію яка є у нас на сайті ви можете самостійно перевірити в державних реєстрах.